Technický dozor investora (TDI)

Proč využít služeb technického dozoru?


 • především proto, aby vaše stavba proběhla bezproblémově s efektivním vynaložením finančních prostředků a k vaší plné spokojenosti

 • činnost technického dozoru není pro investora finančně náročná

 • náplní činnosti technického dozoru stavebníka je:

  • kontrola kvality prováděných prací a dodržování obecně technických požadavků na výstavbu

  • kontrola používaných materiálů a dodržování technologických postupů

  • kontrola souladu prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení

  • přejímka zakrývaných konstrukcí

  • průběžná fotodokumentace stavby

  • účast u předepsaných zkoušek a kontrol

  • kontrola čerpání rozpočtu stavby

  • vedení kontrolních dnů

  • spolupráce s projektantem stavby, koordinátorem stavby a orgánů státní správy

  • spolupráce při realizaci přímých dodávek investora a zajištění koordinace s činností generálního dodavatele • důslednou kontrolou prováděných prací může dozor investorovi ušetřit nemalé množství finančních prostředků a zamezit vzniku vad, které negativně ovlivňují životnost a užívání stavby