Technický dozor investora (TDI)

 

Proč využít služeb technického dozoru?

 • především proto, aby vaše stavba proběhla bezproblémově s efektivním vynaložením finančních prostředků a k vaší plné spokojenosti
 • činnost technického dozoru není pro investora finančně náročná
 • náplní činnosti technického dozoru stavebníka je:
  • kontrola kvality prováděných prací a dodržování obecně technických požadavků na výstavbu
  • kontrola používaných materiálů a dodržování technologických postupů
  • kontrola souladu prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení
  • přejímka zakrývaných konstrukcí
  • průběžná fotodokumentace stavby
  • účast u předepsaných zkoušek a kontrol
  • kontrola čerpání rozpočtu stavby
  • vedení kontrolních dnů
  • spolupráce s projektantem stavby, koordinátorem stavby a orgánů státní správy
  • spolupráce při realizaci přímých dodávek investora a zajištění koordinace s činností generálního dodavatele
 • důslednou kontrolou prováděných prací může dozor investorovi ušetřit nemalé množství finančních prostředků a zamezit vzniku vad, které negativně ovlivňují životnost a užívání stavby

 

TDI dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

… stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu a při provádění stavby svépomocí, pokud nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací, dle platných předpisů a norem a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků ...
Úplné znění - viz. § 2 a § 152 stavebního zákona